Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 UWVERKEERSREGELAAR.NL is een werkmaatschappij en wezenlijk onderdeel van Breedfacilitair, gevestigd te Wernhout, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56045549, BTW nummer NL002030271.B.09. Wij spreken in deze algemene voorwaarden vanaf dit moment over UWVERKEERSREGELAAR.NL.
1.2 Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in samenwerking met UWVERKEERSREGELAAR.NL, en werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.
1.3 Onder ‘OPDRACHT’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL en de opdrachtgever.
1.4 Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die UWVERKEERSREGELAAR.NL een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.5 Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door UWVERKEERSREGELAAR.NL en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk e-mail door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan VERKEERSREGELAAR.NL.
1.6 Breedfacilitair en de werkmaatschappij UWVERKEERSREGELAAR.NL mag voor het regelen van het verkeer en aanverwante werkzaamheden als één (1) worden gezien.
Vanaf nu spreken we dan gemakshalve over UWVERKEERSREGELAAR.NL

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van UWVERKEERSREGELAAR.NL en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en UWVERKEERSREGELAAR.NL. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door UWVERKEERSREGELAAR.NL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
3.1 Alle offertes van UWVERKEERSREGELAAR.NL zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt en digitaal ondertekend is. De eerste keer is digitaal tekenen altijd middels een IDEAL controle en een SMS code/handtekening, een volgende  opdracht is vervolgens via een SMS code/handtekening
3.2 De opdracht tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL  en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat UWVERKEERSREGELAAR.NL de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Of de opdrachtgever de opdracht bevestigd via e-mail. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door UWVERKEERSREGELAAR.NL worden uitgevoerd.
3.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door UWVERKEERSREGELAAR.NL.

Artikel 4 Tarieven
4.1 UWVERKEERSREGELAAR.NL factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2 Indien werkzaamheden worden verricht door UWVERKEERSREGELAAR.NL die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
4.3 De tarieven voor de verkeersregelaars, zoals deze door UWVERKEERSREGELAAR.NL bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.
4.4 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. UWVERKEERSREGELAAR.NL moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan UWVERKEERSREGELAAR.NL voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.
4.5 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een verkeersregelaar ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor UWVERKEERSREGELAAR.NL indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het UWVERKEERSREGELAAR.NL vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 offerte

5.1 Een Offerte brengen wij altijd geheel vrijblijvend uit en is 14 dagen na dagtekening geldig. Een offerte brengen wij altijd geheel
– Vrijblijvend uit en is tot 14 dagen na dagtekening geldig. Wij brengen mondeling geen offerte is, een vrijblijvende prijsindicatie is wel mogelijk.
Vrijblijvend houdt in dat wij de offerte altijd nog kunnen intrekken of inhoudelijk  aanpassen als dat nodig is, zelfs nadat de offerte al geaccepteerd (ondertekend) is.
– Van een aanpassing of intrekking ontvangt u binnen  (één) werkdag bericht, weekend- en feestdagen vallen hier buiten.
– Bij feestdagen of bijzondere omstandigheden kan deze termijn stilzwijgend worden door ons worden verlengd.

5.2 Force Majeure:
De offerte vervalt bij ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen zoals het niet voorhanden zijn van bevoegd personeel, zzp’ers, hogere tarieven dan welke zijn genoemd in de offerte bij ingehuurde partijen enzovoort. Een en ander ter beoordeling van UWVERKEERSREGELAAR.NL

Artikel 6 Betaling
6.1 UWVERKEERSREGELAAR.NL factureert wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden.
6.2 De betalingstermijn van facturen van UWVERKEERSREGELAAR.NL bedraagt betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en UWVERKEERSREGELAAR.NL schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Uitsluitend betalingen aan UWVERKEERSREGELAAR.NL zelf dan wel aan een rechtspersoon die door UWVERKEERSREGELAAR.NL tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaars en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaars zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met
6.4 Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.
6.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van UWVERKEERSREGELAAR.NL komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
6.6 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van UWVERKEERSREGELAAR.NL daartoe aanleiding geeft, is UWVERKEERSREGELAAR.NL gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die UWVERKEERSREGELAAR.NL uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. UWVERKEERSREGELAAR.NL kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals UWVERKEERSREGELAAR.NL die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.
6.7 Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van UWVERKEERSREGELAAR.NL aanleiding voor is, is UWVERKEERSREGELAAR.NL gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van UWVERKEERSREGELAAR.NL en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan UWVERKEERSREGELAAR.NL te verstrekken.
5.8 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op UWVERKEERSREGELAAR.NL te verrekenen is uitgesloten.

Artikel 7 Reclames

7.1 Reclames ter zake geleverde diensten dienen binnen vijf (5) dagen na het geleverde werk schriftelijk aan UWVERKEERSREGELAAR.NL worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.
7.2 Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan UWVERKEERSREGELAAR.NL.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de opdracht

8.1 De opdracht tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien UWVERKEERSREGELAAR.NLn opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL en opdrachtgever is overeengekomen.
8.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 12 uur voor aanvang van de opdracht door UWVERKEERSREGELAAR.NL schriftelijk te annuleren.
8.4 Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan UWVERKEERSREGELAAR.NL éénmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
8.5 Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
8.6 De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door UWVERKEERSREGELAAR.NL van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.
8.7 Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan UWVERKEERSREGELAAR.NL per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
8.8 Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan UWVERKEERSREGELAAR.NL éénmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.
8.9 UWVERKEERSREGELAAR.NL en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:
– UWVERKEERSREGELAAR.NL of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
– UWVERKEERSREGELAAR.NL of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
– UWVERKEERSREGELAAR.NL of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;
8.10 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat VERKEERSREGELAAR.NL de verkeersregelaar niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL en verkeersregelaar is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.
8.11 In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag UWVERKEERSREGELAAR.NL de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van UWVERKEERSREGELAAR.NL volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 9 Vervaltermijnen

9.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen klachten en vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens UWVERKEERSREGELAAR.NL in verband met het verrichten van werkzaamheden door UWVERKEERSREGELAAR.NL in ieder geval één (1) jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Selectie Verkeersregelaars
10.1 UWVERKEERSREGELAAR.NL selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van UWVERKEERSREGELAAR.NL bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan UWVERKEERSREGELAAR.NL verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. UWVERKEERSREGELAAR.NL is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt UWVERKEERSREGELAAR.NL de uiterste nauwkeurigheid in acht.
10.2 Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt UWVERKEERSREGELAAR.NL in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door UWVERKEERSREGELAAR.NLworden meegewogen.
10.3 Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de verkeersregelaar aan de verwachtingen voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient UWVERKEERSREGELAAR.NL daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de verkeersregelaar zijn gelegen. Indien verkeersregelaar niet voldoet aan de verwachtingen en UWVERKEERSREGELAAR.NLhet eens is met opdrachtgever, zal UWVERKEERSREGELAAR.NL zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende verkeersregelaar, tenzij dit in redelijkheid niet van UWVERKEERSREGELAAR.NL niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de verkeersregelaar heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende verkeersregelaar niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat UWVERKEERSREGELAAR.NL aansprakelijk is voor enige schade.
10.4 In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen UWVERKEERSREGELAAR.NL en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht voor UWVERKEERSREGELAAR.NL en dientengevolge is UWVERKEERSREGELAAR.NL nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat UWVERKEERSREGELAAR.NL, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan UWVERKEERSREGELAAR.NL kan worden toegerekend. In geval van overmacht is UWVERKEERSREGELAAR.NL gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat UWVERKEERSREGELAAR.NL gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheden Sociale lasten

12.1 UWVERKEERSREGELAAR.NL zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht.
12.2 Indien UWVERKEERSREGELAAR.NL rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door uw verzekeraar plaatsvindt, zal aansprakelijkheid zeer beperkt gedekt zijn uit coulance tot een maximum van vijftig (50) procent van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kwartaal. Schadevergoeding zal echter nimmer meer dan € 1.000,– bedragen. zie punt 12.3 tot en met 12.11.
12.3 UWVERKEERSREGELAAR.NL is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.
12.4 UWVERKEERSREGELAAR.NL is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door UWVERKEERSREGELAAR.NL aan UWVERKEERSREGELAAR.NL onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart UWVERKEERSREGELAAR.NL voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan UWVERKEERSREGELAAR.NL onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.6 De beperkingen van schade in voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing indien de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van UWVERKEERSREGELAAR.NL.
12.7 UWVERKEERSREGELAAR.NL is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de verkeersregelaar.
12.8 UWVERKEERSREGELAAR.NL is niet aansprakelijk voor beroepsverkeersregelaars of  evenementenverkeersregelaars die elders door UWVERKEERSREGELAAR.NL of derden zijn ingehuurd.
12.9 UWVERKEERSREGELAAR.NL verlangt van de opdrachtgever dat deze zorgt voor de aansprakelijkheidsverzekering voor de beroepsverkeersregelaars, evenementenverkeersregelaars of ander personeel die hij verkrijgt via UWVERKEERSREGELAAR.NL. Het ingehuurde personeel (beroepsverkeersregelaars, evenementenverkeersregelaars of ander personeel) valt ten alle tijden onder de aansprakelijkheidverzekering of de evenemententverzekering van opdrachtgever.
12.10 Opdrachtgever dient op verzoek van UWVERKEERSREGELAAR.NL de aansprakelijkheidsverzekering, de dekking en de verzekeringsmaatschappij aan te tonen.
12.10 ZZp’ers en ander ingehuurd personeel dienen zelf voor afdracht van Sociale lasten en de BTW te zorgdragen
12.11 ZZp’ers en ander ingehuurd personeel alsmede vrijwilligers kunnen UWVERKEERSREGELAAR.NL nooit aansprakelijk stellen voor welke vorm van geleden schade dan ook.

Artikel 13 Garantie, veiligheid
13.1 Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens UWVERKEERSREGELAARS.NL om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de verkeersregelaar worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
13.2 Opdrachtgever zal aan UWVERKEERSREGELAARS.NL en vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

Artikel 14 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

14.1 Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde verkeersregelaar in dienst van UWVERKEERSREGELAARS.NL, direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde verkeersregelaar(s) door UWVERKEERSREGELAARS.NL aan opdrachtgever, met de afgewezen verkeersregelaar(s) direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.
14.2 Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 14.1 is op opdrachtgever aan UWVERKEERSREGELAARS.NL, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,– vermeerderd met een bedrag van € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van UWVERKEERSREGELAARS.NL om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.
14.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met UWVERKEERSREGELAARS.NL schriftelijk heeft beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen UWVERKEERSREGELAARS.NLen opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen UWVERKEERSREGELAARS.NL en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, rechtbank te Breda.

Deze aangepaste algemene voorwaarden zijn op 24 november 2023 aangeboden bij de Kamer van Koophandel om te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: